OUT OF ORBIT

…A collection that connects heaven and earth, on a metaphorical level, of course! It is the connection between imagination and reality.
The duality of these two worlds sometimes does not coexist, that neither touch nor resemble each other. The utopic idea of ​​living in spring all year round.
I am inspired by nature, colour, but also the idea of ​​living in a better world.

What part of the creative process or work do you like best?
I really like it when I’m discovering a new way of creating/expressing myself that works and excites me, something I’ve never done before, then that’s when I enjoy creating and making pieces.
It’s when I work with the materials, when I let go, I cut them, I paint them, I file them, I make combinations until I find that way of expressing, which I don’t know why, but I know I’ve found.

What materials do you use?
I use different metals and materials depending on what I want to convey. I used wood, river stones, enamels, paints, also precious stones and precious materials like gold and silver. I like natural materials, which they transmit to me and transport me to nature.

Where can we buy or see your artwork?
Artistic collections of unique pieces in art galleries, or in exhibitions. The collections of smaller pieces and created in small series, I usually sell them personally in markets or through the digital store. I also have them in stores.
I make the pieces to order for specific people, turning their history into a jewel, and the workshop usually comes.

A tip for people who want to do something creative like this:
Patience, little by little, and chopping a lot of stone, not stopping to work, research, create and do.

How did the pandemic affect the way you work?
The pandemic has been a way to streamline and digitize my project. It was already my plan before the pandemic, but the actual situation has made me change and evolve more aware and faster than before.

Creadora de petites escultures i de llocs fantàstics i utòpics.

FORA D’ÒRBITA

Fora d’òrbita és una col·lecció que connecta el cel i la terra, a nivell metafòric, és clar! És la connexió entre la imaginació i la realitat. La dualitat d’aquests dos mons que a vegades no conviuen, que ni es toquen ni s’assemblen. La idea utòpica de viure en una primavera tot l’any.

M’inspira la natura, el color, però també la idea de viure en un món millor.

Quina part del procés creatiu o del teu treball t’agrada més?
M’agrada molt quan estic descobrint una nova forma de crear/expressar-me que funciona i m’emociona, alguna cosa que abans no havia fet mai, després és quan gaudeixo de crear i fer les peces.

És quan treballo amb els materials, quan em deixo anar, els tallo, els pinto, els llimo, faig combinacions, fins que trobo aquella manera d’expressar, que no sé per què, però sé que ho he trobat.

Quins materials fas servir?
Utilitzo diferents metalls i materials depenent del que vull transmetre. He fet servir fusta, pedres de rius, esmalts, pintures, però també pedres precioses i materials preciosos, com l’or i la plata. M’agraden els materials naturals, que em transmeten i em transporten a la natura.

On es poden comprar o veure les teves obres d’art?
Les col·leccions artístiques de peces úniques a galeries d’art, o en exposicions. Les col·leccions de peces més petites i creades en petites sèries, les acostumo a vendre personalment a mercats o a través de la botiga digital. També les tinc en botigues.

Les peces per encàrrec les faig per persones concretes convertint la seva història en joia, i acostumen a venir el taller.

Un consell per a la gent que vol fer aquest ofici:
Paciència, a poc a poc, i picar molta pedra, no parar de treballar, investigar, crear i fer.

Com va afectar la pandèmia la teva manera de treballar?
La pandèmia ha sigut una manera d’agilitzar i digitalitzar el meu projecte, ja era el meu pla abans de la pandèmia, però ha fet que fos més conscient i més ràpid el canvi i l’evolució.

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)